0 Kč

 

Obchodní podmínky

Provozovatel

Petr Švarc
Točník 22 267 51 Zdice
IČ 14786729, DIČ CZ6508281791
telefon: 311 533 227
e-mail: skisvarc@seznam.cz

Nákupní řád

 1. Všeobecná ustanovení a výklad pojmů
  1. Nákupním řád upravuje základní práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím pro účely tohoto internetového obchodu.
  2. Prodávající je firma SKICentrum Petr Švarc Točník 22 267 51 Zdice registrovaný u MÚ Hořovice č.j.01448/93/HO.
  3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce po přijetí a potvrzení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak. Obvyklá doba dodání zboží je v rozmezí 1-10 dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat nebo pokud objednané zboží již bude vyprodáno, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a případně nabídne jiné řešení. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka, případně s ním dohodne další postup.
  2. Pokud kupující uplatní nárok na odstoupení od kupní smlouvy podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží výhradně převodem na bankovní účet zákazníka. Prodejce vrací i částku za poštovné a balné a doběrečné. Poštovné za vrácení zboží dodavateli hradí kupující.
  3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám a budou využity pouze k doručení zboží na adresu zákazníka.
 3. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a dodané zboží a zaplatit celkovou cenu za toto zboží s případnými dalšími poplatky (poštovné, balné, dobírka) platné v den objednání.
  2. Kupující uvede správné a pravdivé údaje potřebné k vyřízení objednávky.
  3. Na základě zákona má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.Vrácené zboží nesmí být poškozené, použité nebo jinak znehodnocené (např. namontované - navrtané vázání na lyžích). Pokud dojde k takovému případu poškození nebo jinému znehodnocení nebo upravení na přání spotřebitele (např. namontované - navrtané vázání na lyžích), může být vracená částka adekvátně snížena
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení a výklad pojmů
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží (dále zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).
  2. Prodávající je firma SKICentrum Petr Švarc Točník 22 267 51 Zdice registrovaný u MÚ Hořovice č.j.01448/93/HO.
  3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 2. Záruční podmínky
  1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění zůstává zachován.
  2. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně (nejpozději však do 3 dnů) informovat prodávajícího. Prodávající pak s kupujícím projedná další postup.
  3. Pokud se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
  4. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí u nového zboží 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
  5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  6. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a dokladu o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány, kontaktní údaje zákazníka včetně tel. čísla, e-mailu,adresy a stručného popisu reklamované vady.
 3. Vyřízení Reklamace
  1. Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího a lhůta na vyřízení začíná převzetím reklamovaného zboží od dopravce a končí odesláním vyjádření k reklamaci zákazníkovi.
  2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  3. Reklamované zboží je třeba zaslat prodávajícímu , kupující je povinen ve vlastním zájmu zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalu, vyhovujícímu nárokům přepravy reklamovaného zboží s ohledem na zamezení jeho poškození při přepravě a v případě potřeby označí zásilku příslušnými symboly. Prodávají nenese odpovědnost za případné poškození zboží při dopravě uskutečněné ze strany kupujícího.Zboží musí být čisté!
  4. O řádném vyřízení reklamace, případně i o jejím průběhu (je-li to nutné), prodávající informuje zákazníka.
  5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, nesprávného a neodborného používání zboží, zejména pokud je používáno k jinému než výrobcem uvedenému účelu nebo v jiných podmínkách než je zboží určeno. Rovněž se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží vzniklé běžným používáním. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností, z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací apod. Délka záruky neznamená neměnnost vlastností zboží po dobu záruky
  6. Práva z vadného plnění
   • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
   • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    • 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    • 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    • 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   • 6.3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   • 6.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
   • 6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
   • 6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
  2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ceny zboží

Veškeré ceny produktů uvedených na stránkách Skisvarc.cz jsou ceny včetně DPH. Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

Obrázky a grafická znázornění mohou být pouze ilustrativní a mohou se částečně lišit od reálného provedení, dále pokud je výrobek v doprodeji, nemusí obrázkům lyžařských setů odpovídat zejména barva a typ vázání.

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny v případě překlepu. Změnu ceny však musí vždy zákazník odsouhlasit.


Veškeré nové lyže na našem e-shopu jsou dodávány v setech s vázáním a za uvedenou cenu.V případě nabídky lyží bez vázání je toto uvedeno v názvu zboží.

Vázání nejsou na nových lyžích namontována, pouze když se vázání nasunuje na lišty, ojediněle nasuneme vázání kvůli balení, pokud se nevejde do krabice.

Ostatní  namontujeme a seřídíme pouze na výslovnou žádost uvedenou v poznámce objednávky spolu s údaji k tomu potřebnými - https://www.skisvarc.cz/inpage/montaz-a-serizeni-vazani/

Objednávka zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání a souhlas s nákupním řádem a obchodními podmínkami. 

Automaticky vygenerované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému, které obdržíte obratem, slouží pouze jako potvrzení pro Vás, že objednávka proběhla bez závad a je zanesena v našem systému a je v režimu "Objednáno".

Po fyzické kontrole objednaného zboží a kompletnosti objednávky prodávající odešle zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky na jeho e-mailovou adresu a objednávka se vyřizuje a po té odesílá.

Pozor! Pokud neobdržíte automatické potvrzení, prosím kontaktujte nás, je možné že se objednávka správně neuložila do databáze a nebyla přijata, případně si zkontrolujte jiné složky e-mailu, zejména spam a hromadné.

Součástí objednávky bude také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednaného zboží.

Platba

- dobírkou v hotovosti při převzetí zboží, peníze jsou inkasovány dopravcem popř. poštovním pracovníkem

- dobírkou - platba kartou při převzetí zboží dopravovaného dopravcem DPD

- převodem na účet 247548131/0100

IBAN: CZ1701000000000247548131

SWIFT:  KOMBCZPPXXX

Platbu převodem na účet neplaťte do doby, dokud neobdržíte potvrzení o přijetí objednávky.

Platba by měla být poukázána v co nejkratším termímu. Převod mezi bankami může trvat až 4 dny. Pokud nebude platba připsána do 5 pracovních dnů a zákazník nepožádá o prodloužení lhůty, bude objednávka stornována.

- hotově v provozovně

Doprava a dodání

Zboží Vám dopravíme v České republice ZDARMA u objednávek nad 4 000 Kč. Pro zájemce z blízkého okolí je možné vyzvednutí v kamenném obchodě na adrese firmy. U objednávky v ceně do 4 000 Kč účtujeme dopravné a doběrečné. Neúčtuje se u osobního odběru na provozovně.                            

Prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky - dodání v řádu 2 - 5 pracovních dnů zasíláme objednané zboží do maximální délky 95cm.

Z provozních důvodů odesíláme poštou pouze v úterý a ve čtvrtek.

Zásilky delší než 95cm zasíláme výhradně kurýrní službou DPD.

Další možmostí je využití kurýrní služby DPD, kdy objednané zboží většinou odesíláme následující pracovní den, vzhledem k nutnosti objednat svoz zásilek.

Reklamace týkající se dopravy se řídí Přepravním řádem a podmínkami přepravy České pošty případně DPD.

Z provozních důvodů např. velké množstí objednávek, zdravotní komplikace nebo v případě technických problémů aj. si vyhrazujeme právo odsunout termín odeslání zboží. O této možnosti bude zákazník vždy informován emailem nebo telefonicky.

Doprava a dodání do zahraničí

Dodávky do jiných zemí mimo Českou republiku nezasíláme.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme výhradně pro potřeby úspěšného vyřízení Vaší objednávky. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám k jakémukoli účelu vyjma poskytnutí Vaší adresy a kontaktního telefonu přepravci pro úspěšné doručení Vaší objednávky. Nebudeme je ani využívat k zasílání novinek, akcí, slev apod., ledaže byste si to sami přáli a požadovali.

"Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Výměna zboží

Pokud zjistíte, že Vám daná velikost nevyhovuje a potřebujete ji vyměnit za jinou, je potřeba zboží na Vaše náklady odeslat zpět. Zároveň nás informujte u jakého zboží požadujete výměnu a za jakou velikost. Uvádějte také číslo účtu na které Vám vrátíme peníze pokud požadovaná velikost nebude k dispozici.Je třeba přiložit kopie dokladů o nákupu a zaplacení zboží.

Požadavky na vrácené zboží jsou u výměny stejné jako pro vrácení zboží. Tj. zboží nesmí být použité a musí být zasláno v originálním obalu s příslušnými doklady. Vyměněné zboží posíláme zákazníkovi ZDARMA.

Vrácení zboží

Kupující - soukromá osoba má právo podle novely Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží od dopravce případně osobního odběru bez udání důvodu. Toto právo bude vyznačeno i na dokladech o koupi zboží. V takovém případě kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování pošle zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s oznámením o odstoupením od kupní smlouvy na naši adresu. Zboží je možné vrátit i osobně. K zásilce přiložte veškeré příslušenství, originál dokladu o nákupu, dodací list a číslo bankovního spojení, kam mají být zaslány peníze za vrácené zboží, popř. oprávněnou reklamaci. Bez originálních dokladů nelze vrácenou objednávku přijmout zpět. Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy naleznete v sekci " Ke stažení". Oznámení doporučujeme odeslat způsobem, který umožní prokázat odeslání v zákonné lhůtě.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného (dopravného), zaslány výhradně převodem na bankovní účet kupujícího a to nejpozději do sedmi pracovních dní po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím.
Nelze tedy nárokovat vrácení doběrečného.

Vrácení zboží zpět zasláním na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Souhlas s obchodními podmínkami

Použitím internetového obchodu skisvarc.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu skisvarc.cz souhlasíte s naším nákupním a reklamačním řádem - obchodními podmínkami.

Provozovatel internetového obchodu skisvarc.cz si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky. Po jakékoli takovéto změně provozovatel zveřejní změněné obchodní podmínky na této stránce a tím o této změně informuje uživatele/zákazníka. Takto zveřejněné obchodní podmínky jsou považovány za platné a nahrazují obchodní podmínky platné před datem změny. Použitím internetového obchodu skisvarc.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu skisvarc.cz souhlasíte s právem provozovatele na změnu obchodních podmínek a se způsobem informování zákazníka o změně.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.